Vi introducerar LoopMe forum för lärlingslärare!

Publicerat den

 

pexels-photo-440588.jpeg

 • Vill du bolla idéer kring vad som är ”bra” uppdrag och vilka taggar som är passande att använda i olika LoopMe-grupper för lärlingar/handledare?
 • Vill du få feedback på det/de upplägg du idag använder dig av i LoopMe?
 • Vill du bolla idéer med kollegor från samma yrkesprogram kring olika paket med uppdrag och taggar med koppling till en specifik kurs eller till ett helt yrkesprogram?

LoopMe används idag av lärlingslärare, lärlingar och handledare inom merparten av gymnasieskolans yrkesprogram runt om i Sverige.  Många lärare har hört av sig till oss och efterfrågat forum för yrkeslärare inom respektive yrkesprogram där ni kan dela med er av era bästa tips för hur man kan använda LoopMe inom ert yrkesprogram.

Detta tycker vi förstås är en strålande idé och vi har nu skapat ett antal LoopMe-grupper, en grupp per yrkesprogram, där ni kan ladda upp era uppdrag/taggar mm, beskriva hur ni kopplar an dem till styrdokumenten och utveckla vidare tillsammans.

Så snart ni känner er redo för att dela med er av ett uppdrags/taggpaket så meddelar ni oss och vi publicerar paketet så att det blir tillgängligt för andra LoopMe-användare, givetvis med namnhänvisning till dem som skapat paketet.

Vill du vara med och bidra?

Kontakta: carin@meanalytics.se
Ange vilket/a forum du vill medverka i (ange yrkesprogrammets namn).

Obs! Det är endast aktiva licensanvändare som har rätt att ingå i ett LoopMe forum.

Metodik för kompetensutveckling som ökar trivsel och minskar sjukfrånvaron bland förskolans personal

Publicerat den

pexels-photo-207653.jpeg

Under drygt ett år har förskoleutvecklare Marie Cornmark använt LoopMe som ett kommunikations- och stödverktyg gentemot sina 180 medarbetare inom förskolan i Skurups kommun. Hon kan redan nu se en tydlig skillnad vad gäller trivsel och förmågan att tillämpa lärande reflektion i vardagen.  Även sjukfrånvarostatiken visar på goda effekter av detta arbetssätt: den årliga sammanställningen visar att sjukfrånvaron bland Skurups förskolepersonal har minskat från 7% år 2016 till 5,9% för 2017. 

– Mervärdet med LoopMe är att jag som processledare på ett väldigt enkelt och snabbt sätt kan få in feedback från mina medarbetare.  En kompetensutvecklingsdag tar inte slut längre när själva utbildningsdagen är slut, så som den kan göra om man t ex använder enkäter för att utvärdera en insats. Jag kan genom LoopMe kommentera och kommunicera med var och en som loopat till mig. Utifrån det kan jag sedan analysera, jämföra och tolka både deltagarnas svar och även deras åsikter om insatsens innehåll.

De taggar medarbetarna valde att använda i sina loopar, liksom vilken känsloikon de använde, gav mig även en snabb överblick över helhetsupplevelsen av insatsen. Denna feedback kunde jag vidarebefordra till föreläsarna som sedan kunde skruva innehållet i sina utbildningsdagar.

Marie.png

Marie Cornmark är förskoleutvecklare för Skurups Förskola, som omfattar 11 förskolor och tre förskolechefer. Sedan januari 2017 medverkar hon även som processledare i kommunens kompetensutvecklingsprojekt Inkluderas och mötas. Projektet är treårigt och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Samtliga processledare i projektet använder LoopMe i sin formativa dialog tillsammans med de drygt 600 medarbetare som deltar i projektet. Även forskarteamet som följer projektet använder systemet som ett stöd i sin datainsamling.

Marie Cornmarks del i projektet heter ”Ringar på vattnet” och startades utifrån ett antal önskemål som framkom i den kartläggning som föregick projektet.
– Vi ville att våra medarbetare skulle uppleva större öppenhet, glädje, tydlighet, ansvar och ett fungerande samarbete på sin arbetsplats.

Marie har här samverkat med två externa utbildare som har arbetat med all personal under fyra halvdagar under år 2017.  Tillsammans fick hon och hennes personal lära sig många olika verktyg som de kunde använda både på sin arbetsplats och privat.
– Under insatsen blev det tydligt för alla hur lätt det är att säga att vi alla ska arbeta för att skapa öppenhet, glädje, tydlighet mm. Men att det är betydligt svårare att veta HUR  man skulle kunna  arbeta med detta, och det var just HUR-et som blev fokus under insatsen.

Mellan utbildningsdagarna har Marie processlett ett antal reflektionstillfällen med respektive personalgrupp på kvällstid. I dessa grupper har de nya verktygen diskuterats och även lyfts från det personliga planet upp till verksamhetsnivå. Inför dessa reflektionstillfällen uttrycker Marie att hon hade extra stor nytta av LoopMe:
– Inför varje reflektionstillfälle så förberedde jag mig genom att läsa in mig på de uppdrag som deltagarna hade loopat om. Genom dessa loopar kunde jag se vad deltagarna tagit till sig under utbildningsdagarna samt upptäcka om något var oklart och behövde bearbetas och även om eventuella önskemål/ förbättringsförslag till våra träffar. Genom LoopMe kunde jag förtydliga, förklara och ställa frågor genom att kommentera deras personliga uppdrag.

Ökad reflektionsförmåga
Marie beskriver att hennes medarbetare inom förskolan ofta upplever att de inte har tillräcklig tid till att reflektera kring nya lärdomar och arbetssätt i sitt arbete. De har heller inte varit så vana vid att reflektera individuellt.

– Att använda LoopMe har varit bra då varje medarbetare själv fått reflektera i lugn och ro, i stället för att sitta med sina arbetslag där några kanske kunnat ta en passivare roll pga. osäkerhet. Här kunde jag se hur LoopMe fick några av mina medarbetare att våga tycka till som annars hållit en låg profil.

Marie kunde även se hur många medarbetare utvecklade sin reflektionsförmåga över tid.
– Jag kunde se i början av loopandet att deltagarna utgick från att jag som mottagare förväntade mig ett “rätt” svar. Efter att ha loopat några gånger kunde jag se skillnad på djupet i deras reflektioner och att de vågade bjuda mer på sina tankar och åsikter.

Hon beskriver vidare att även hennes eget sätt att leda sin personal i denna kompetensutvecklingsinsats har påverkats:
– Jag själv som processledare har lärt mig att ställa frågor och ge deltagarna uppdrag så att både de och jag får ut något av uppdraget. Jag har även provat på att använda mig av en platt LoopMe grupp där deltagarna kan läsa varandras inlägg. Detta valde jag att göra i en grupp där jag kände att de skapat en vi-känsla. Deltagarna upplevde det som givande, både att de fick ta mod till sig och att få ta del av andras erfarenheter och reflektioner. Vi utvecklade ett tryggt kollegialt lärande som inte var beroende av att alla var på på plats samtidigt för reflektionen.

Förbättrat arbetsklimat
Skurups kommuns årliga sammanställning av sjukfrånvaro bland sina anställda visar också tydligt att ett trendbrott har skett. Generellt sett har sjukfrånvaron ökat de senaste åren, men under 2017 minskade i stället sjukfrånvaron för personalen inom förskolan från 7 % till 5.9%. Marie bekräftar att hon kan märka en förändring vad gäller trivsel, arbetsklimat mm i grupperna.
– Jag kan utläsa ur looparna, och även när jag pratat med förskolecheferna, att arbetsmiljön har förbättrats.  Förändringen tror jag beror på att alla medarbetare i Skurups förskola har deltagit i insatsen och alla verktygen därmed är inarbetade och kända hos alla. De använder samma begrepp oavsett vilken förskola de arbetar på, detta ger en bra grund att stå på. Jag både hör ute på förskolorna och läser i Looparna att medarbetarna både påminner/uppmuntrar varandra om att använda verktygen, och även ger feedback till varandra när de upplever att ett verktyg har använts.

Trivseln har ökat, och detta anser jag beror på att de har kommit ut ur den negativa spiral de tidigare upplevde då de nu fått verktyg att påverka sig eget bemötande och även sin omgivning. De är nu mer medvetna om vilken energi de själva sprider på APT, i personalrummet och i mötet med föräldrar och barn.

Nu vill Marie och hennes kollegor säkerställa att den positiva trenden håller i sig.  Marie kommer fortsätta använda sig av LoopMe tillsammans med sina enhetsutvecklare då detta bidragit till ett kollegialt lärande som de eftersträvar. Hon tror också att Skurups Förskola kommer att fortsätta med ytterligare utbildningsdagar tillsammans med de två externa utbildarna.

Detta är början på en lärresa och vi kommer även analysera detta sätt att arbeta med både kompetensförsörjning och LoopMe som utvärderingsverktyg för att kunna ta med våra lärdomar i vår planerade kompetensförsörjningsplan.

 

Projektet Inkludera & Mötas

Inkludera&mötas

Inkludera & mötas är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Skurups kommun. Syftet med projektet är att förebygga utanförskap hos unga, genom att kompetensutveckla vuxna som arbetar med unga. Fokus ligger på inkludering, motivation, bemötande och normkritiskt förhållningssätt samt att ge verktyg för att effektivisera organisationer, bland annat genom att bryta stuprörstänk.

Projektet startade i februari 2015 och omfattar ca 600 deltagare från Skurups kommun, lokala företag, Arbetsförmedlingen samt några arbetssökande.  Just nu befinner sig projektet i genomförandefas som innehåller ett brett utbud av skräddarsydda kompetensutvecklingsinsatser ute i de olika verksamheterna. Projektet avslutas den 15 februari 2019.

 

 

LoopMe hjälper lärare att ta värdegrundsarbete från samtal till handling

Publicerat den

repsteningehojdensskola01

I Sigtuna kommun använder man LoopMe som stöd i sitt värdegrundsarbete sedan en tid tillbaka.

Läs mer i Lärarnas tidning.

 

Nya funktioner!

Publicerat den Uppdaterat den

Det händer mycket på vår utvecklingsavdelning just nu och vi är väldigt stolta över att kunna presentera ett antal nya funktioner i LoopMe:

 • Nu är det möjligt att använda ditt Google-konto i LoopMe.

Nydesign5

 

Du kan skapa ett LoopMe konto genom att logga in med Google. Du kan även länka samman ett existerande LoopMe konto med ditt Google konto.

Läs mer om hur du gör detta här.

 

 

 • Ny design på LoopMe webben. Nu blir det ännu enklare att navigera i systemet.

Ny design1

 • Sammanfattande statistik för dina grupper

När du använder LoopMe webben kommer du upptäcka att vi har bytt ut fliken Uppdrag till en flik som heter Grupper. Här hittar du en lista över de grupper du är med i och om du är mottagare av loopar i en grupp får du även en sammanfattande statistik över vad som händer i din grupp.

Nydesign2

 • Vi inför Gruppflöde
  Varje grupp har nu dessutom fått ett eget Gruppflöde. Klicka på fliken Grupper och välj Gruppflöde så kommer du dit.

Nydesign3

 • Vi inför Gruppinformation

En gruppägare kan nu skriva in en gruppbeskrivning som är tillgänglig för samtliga medlemmar i gruppen – och som visas allra först för alla nya medlemmar i gruppen.

Nydesign4

Vi hoppas att du ska trivas med dessa nya funktioner och den nya designen!

LoopMe underlättar vår administration och hjälper oss att ge snabbare feedback!

Publicerat den Uppdaterat den

EnterpriseWeb-34_new

Sedan ett par månader används LoopMe av hela Enterprise-teamet på Duke of York Young Entrepreneur Centre, University of Huddersfield för att leda och följa sina studenters lärprocesser i realtid. Hittills upplever teamet att de har haft stor nytta av LoopMe. Catherine Brentnall, Affärsrådgivare beskriver det så här:

– LoopMe har underlättat några av våra administrativa processer. Framförallt handlar det om de månadsrapporter varje student ska lämna in till oss. Tidigare har dessa ofta kommit in sent och vi har inte kunnat få någon löpande uppfattning om studenterna har problem eller inte. Den här gången var processen snabbare (bara en sen inlämning). Vi gav feedback inom några dagar,  kunde skräddarsy feedback till varje student, boka in möten samt se och reagera på studenternas problem mycket snabbare.

Hon har också upptäckt att LoopMe gör det möjligt för affärsrådgivarna att få feedback från studenter som annars kan vara ganska tysta:
– Jag har blivit förvånad över de långa svar vi fått från vissa (blyga) studenter, de som annars varken har sagt mycket under grupparbeten eller vid enskilda möten, utan har verkat reserverade / hållit tillbaka.  Sedan de nu fått detta IT-verktyg att kommunicera genom har de verkligen vågat ta plats – fascinerande! Detta är en teknik som underlättar interaktion som jag tror annars inte skulle finnas.

De taggar (kategorier) som används i LoopMe av Enterprise-teamet i Huddersfield är också väldigt intressanta. Till exempel vill de att studenterna ska tagga varje gång de känner att de blir mer kreativa, mer uthålliga, mer självmotiverade eller tillfällen då de vågar gå utanför sina komfortzoner. Det kommer att bli spännande att följa varje students lärande under året!

Catherine BHela teamet upplevde att det var lätt att komma igång med att använda LoopMe. Catherine berättar:

-Jag är inte särskilt tekniskt lagd, har inte så många appar på min telefon, utan brukar mest använda email / text och webbplatser. Men jag fattade snabbt hur jag ska använda LoopMe på en dator (jag kan inte se tillräckligt bra på appen). Om jag kan, så borde alla tycka det är lätt!

Vi söker en Android-utvecklare med intresse för att utveckla skolan!

Publicerat den Uppdaterat den

Office.png

Vi är ett hängivet forsknings- och utvecklingsbolag som har utvecklat ett nytt sorts app-baserat ledningsverktyg för lärare och ledare som vill effektivisera varje elev/medarbetarnas lärprocess och säkerställa en god arbetsmiljö i skolan/på arbetsplatsen.

Vi har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom både företag och utbildning. Vårt fokus är att integrera den senaste forskningen om lärande med skolans och arbetslivets praktik. I dag används LoopMe av många skolor, högskolor och organisationer runt om i världen.

Vi sitter i ett kontor med hög trivselfaktor mitt i centrum. Vi växer och vill därför förstärka vårt team med en Android-utvecklare. Är du grym på Android-utveckling och är redo att ta nästa steg i din karriär? Hos oss ges du möjligheten att arbeta med stort eget ansvar med en etablerad produkt och haka på vår spännande innovationsresa!

Utbildningsbranschen är under stark digital utveckling vilket ställer stora krav på funktionalitet, noggrannhet, upptid och tillgänglighet. Hos oss får du självständigt utveckla funktionaliteten för vår native Android-applikation. Du blir ett efterlängtat tillskott till vårt team med tekniska utvecklare.

Att koda hos oss

All utveckling av LoopMe sker i nära samarbete mellan vårt team av både tekniska, pedagogiska, forsknings- och organisationsutvecklare. Som Android-utvecklare hos Me Analytics kommer du att ha ett helhetsansvar för Android-appen och dess releaser. All app-utveckling sker i nära samarbete med vår iOS-utvecklare och vår webb-utvecklare. Tillsammans samarbetar ni så att apparna håller samma profil och UX-upplevelse (i den mån det går). Appen är redan idag välanvänd men behöver vidareutvecklas för att nå samma känsla av användarvänlighet som iOS och webb har.

Appen är skriven i Java med vyer definierade i XML enligt Androids standardramverk. Vi värdesätter kvalitetstänk högt på Me Analytics och vi tycker om att ta till oss av nya tekniker.

Vi söker dig som minst har 2 års Android-utvecklingserfarenhet där du lärt dig följande:

 • Java
 • Androids ramverk
 • Kan definiera Android-vyer i XML
 • Androids designriktlinjer
 • REST
 • Lever sig in i och vill förstå kundens tankar och beteende
 • Gjort releaser till Google Play

Det är toppen om du behärskar:

 • Design
 • Gradle
 • Google Play Services
 • Kotlin
 • Automatiska tester
 • Backend
 • MongoDB

Vi arbetar enligt frihet under ansvar. Som utvecklare på Me Analytics förväntas du hålla dig uppdaterad om utveckling och dela med dig av dessa kunskaper. Samtidigt tycker du om att arbeta med och förbättra befintlig kod. Vi är ett växande bolag med stora ambitioner. Det som präglar oss är att alla drar sitt strå till stacken och hjälper till där det behövs. För att passa in hos oss är du en social och positiv person som bidrar till vår goda stämning.

Vad erbjuder vi?

Vi är ett kreativt team som brinner för att förändra skolan! Hos oss får du:

 • En bra arbetsplats med mycket skratt och högt till tak
 • Gemensamma aktiviteter som stärker teamkänslan
 • En arbetsplats som värnar om personalen och balans i livspusslet
 • Kollegor som vill åt samma håll och nå gemensamma mål
 • En reell möjlighet att bidra till en förbättrad skola runt om i hela världen!

Start: Omgående
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ta kontakt med Carin Sävetun hon inväntar ivrigt på din ansökan. Maila till: carin@meanalytics.se

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre?
Berätta för dem!

 

Alla är med via LoopMe!

Publicerat den

I Sigtuna kommun pågår ett spännande utvecklingsprojekt i regi av Barn- och elevhälsan som heter ”Alla med”. Projektet har ekonomiskt stöd av Skolverket och är ett inkluderingsprojekt med avsikt att skapa en modell för att utbilda elevambassadörer på flera olika skolor i förebyggande syfte. Ambitionen är att elever själva ska engageras i små, vardagliga artighetsuppdrag för att främja en bättre vi-känsla i sina klasser och skolan.

Då projektet är ett beteendebaserat värdegrundsprojekt med konkreta beteendeuppdrag varje vecka, använder projektledningen LoopMe för att kommunicera veckans uppdrag, samla elevfeedback och sedan föra statistik och dokumentation över projektet. Några exempel på uppdrag som testats hittills:

 • Se matpersonalen i ögonen o säg tack med ett leende
 • Säg hej till någon du normalt inte brukar heja på.
 • Få någon att säga tack till dig under rasten, i korridoren eller i klassen.
 • Få den som pratar minst vid lunchen att prata mer.
 • Få med så många som möjligt på en gemensam aktivitet.

Via LoopMe rapporterar eleverna om de har utfört uppdraget, skriver några meningar om det, rapporterar känslan och skattar effekter. Projektets genomförande rapporteras löpande till Skolverket och berörda inom kommunen.

Efter en väldigt positiv testrunda under våren 2017 har kommunen nu tagit ett beslut om att utveckla och utöka projektet under läsåret 2017 – 2018.

image002Exempel på en elevrapport i LoopMe:
”Uppdraget för veckan var att samla alla i klassen för en gemensam aktivitet. Vi bestämde att ta en groupie. Det var lite svårt att få ihop hela klassen. Men det lyckades till slut! Veckan uppdrag är slutfört!”

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Åsa Sourander, specialpedagog och projektledare (asa.sourander@sigtuna.se)

Internationell uppmärksamhet för LoopMe

Publicerat den

Vinnarbild

Ett av Europas finaste forskningspris inom entreprenörskap i utbildning gick förra veckan till oss som driver forskningsarbetet bakom LoopMe. På bilden ser ni två av jurymedlemmarna Matthijs Hammer från Holland (t.v.) och Sarah Jones från Storbritannien (t.h.). Priset delades ut på konferensen 3E ECSB som i år hölls i Cork på Irland. Arrangören Breda Kenny (som också använder LoopMe i sin undervisning) ser ni på bild bredvid Matthijs. Priset som kallas ”Best Paper Award” fick vi för den artikel som sammanfattar sju års forskning med LoopMe på entreprenörskap i utbildning. Den prisade artikeln beskriver de starka effekter vi har kunnat uppmäta via LoopMe när man jobbar med värdeskapande för andra som utgångspunkt i utbildning.

På konferensen blev vi också nominerade till priset för bästa workshop, som en av tre arrangörer. På denna workshop diskuterade vi hur LoopMe kan användas för undervisning, bedömning, forskning och skolutveckling. Ett 20-tal engagerade forskare från olika universitet runt om i Europa kom med sina bästa idéer kring hur LoopMe kan användas för dessa fyra olika syften.

Vi vill passa på och tacka alla som varit med och bidragit på olika sätt på denna långa och spännande resa som nu har fått stor internationell uppmärksamhet. Flera av er var med på konferensen, t ex nära forskarkollegor på Chalmers, Luleå Tekniska Universitet, Århus Universitet och Cork Institute of Technology, samt även Skolverket som varit med och finansierat arbetet. Andra av er som varit med på resan kunde tyvärr inte vara med i Cork. Men ni var med i våra tankar! Samt såklart omnämnda i forskningsartikeln som innehåller en hel sida med alla som varit med och bidragit. Så tack!! Här kan man läsa en sammanfattning av den prisade artikeln och även ladda ner den i sin helhet:

http://vcplist.com/archives/642

Led och följ lärares lärande och pedagogiska utveckling i realtid

Publicerat den Uppdaterat den

Se hur LoopMe kan hjälpa skolledare och skolutvecklare att leda och följa lärares lärande och pedagogiska utveckling i realtid:

startbild
Klicka på bilden för att starta filmen!